PI1ANH Tetra TMO

 

Tx 438.2125 MHz
Rx 431.2125 MHz
 -7 MHz shift
MNC 204 MCC 7373